Procedura somatiei de plata

Cum îți poți recupera creanțele atunci când debitorul nu plătește de bunăvoie? Sunt două metode prin care acest lucru se poate face: somația de plată și ordonanța de plată. Procedurile acestor operațiuni sunt reglementate în art. 1014 – 1025 din Noul Cod de Procedură Civilă.
Creanțele care pot face obiectul unei somații de plată sau al unei ordonanțe de plată trebuie să îndeplinească anumite condiții, potrivit art. 1014 din NCPC:
să fie certe – valoarea lor să rezulte chiar din actul încheiat de părți sau din alte acte
să fie lichide – reprezentate de sume cuantificabile
să fie exigibile – datoria să fie ajunsă la termen, adică să fi expirat termenul la care debitorul trebuia să facă plata
să rezulte dintr-un contract civil (constatat printr-un înscris, determinat printr-un statut sau regulament)
contractul civil din care rezultă creanța respectivă să fie însușit de părți prin semnătură ori prin alt mod prevăzut de lege
Procedura somației de plată:
Acesta este primul pas prin care creditorul îi cere debitorului să facă plata. Creditorul trebuie să îi comunice debitorului o somație de plată prin: o scrisoare recomandată, cu conținut declarat (notă de inventar) și confirmare de primire
intermediul executorului judecătoresc
Prin această somație de plată, creditorul îi pune în vedere debitorului să achite suma de bani respectivă în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.
De asemenea, somația de plată este o modalitate de punere în întârziere a debitorului, ceea ce duce la întreruperea cursului prescripției extinctive care curge în favoarea sa.
Prescripția duce la stingerea dreptului la acțiune – adică posibilitatea titularului acestui drept de a sesiza instanța de judecată printr-o cerere – ca efect al trecerii timpului.